No icon

Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 28 жыллығына бағышланған «Ғәрезсизлик – руўхый турмысымыздың тийкары» атамасында китап көргизбе

     2019-жыл 30 - август күни Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме-китапхана орайы үлке таныў секторында Өзбекстан Республикасы ғәрезсизлигиниң 28 жыллығына бағышланған «Ғәрезсизлик – руўхый турмысымыздың тийкары» атамасында китап көргизбе шөлкемлестирилди. Көргизбеден Ўатанымыздың жаңа тарийхын терең аңлап, оннан керекли сабақ ҳәм жуўмақлар шығарып, елимиздиң әййемги тарийхы, бүгинги қүдирети ҳәм дүнья майданындағы абырай-итибарына ҳәр тәреплеме мүнәсип болып жасаўға үйретиўин, мәмлекетимиздиң кең көлемли өзгерис ҳәм жаңаланыўларын көрсететуғын китаплар ҳәм газета-журналлар орын алған. Көргизбеде усынылған әдебиятлар - Ўатанымыз ғәрезсизлигин беккемлеўге, халқымыз мәнаўиятын ҳәм мәдениятын жоқарылатыўға, жас әўладты ана ўатанға мухаббат, келешек идеяларына  садықлық руўхында тәрбиялаў хаққында сөз етеди. Сондай-ақ китап көргизбесинен орын алған китаплар ҳәм газета-журналлар менен китап оқыўшылары танысыў имканиятына ийе болады.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)