No icon

Китап оқыўшылар жаңа әдебиятлар менен таныстырылды

Қарақалпақстан Республикасы Мәлимлеме китапхана орайында 2019-жыл 30 октябрь күни мәлимлеме китапхана орайының мағлыўмат ҳәм китапхана ҳүжжетлерин топлаў бөлиминиң баслығы С.Аметова китап оқыўшыларға  ҳәм китапхана қәнигелерине китапханаға жаңадан алынған әдебиятлар менен    таныстырып өтти.

      Жаңадан алынған әдебиятлардан : Ж.Өтениязовтың «Урланған сейф»  китабында елимизде ғәрезсизликти беккемлеў дәўиринде ишки ислер органлары хызметкерлериниң жынаятшылыққа қарсы гүресиўдеги машақатлы хызметлери сүўретленген. Китаптағы гүрриңлер китап оқыўшыларының ҳуқықый мәдениятын жоқарылатады, оларды талай жынаяттың келип шығыўына себепши болған спиртли ишимликлер ишиў, нәшебентлик киби унамсыз иллетлерге қарсы тәрбиялайды.

 У.Икмаевтың «Өмир мәўритлери» китабында туўылған жерге муҳаббат, инсаныйлық пазыйлетлерди улығлаў, турмыстың ҳәр қыйлы ўақыяларынан тәсирленип жазылған қосықлар көркем тилде сүўретленген.

К.Алламбергеновтың «Кең дүньяға  қушақ ашқан жазыўшы» китабында Өзбекстан қаҳарманы, Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан халық жазыўшысы Т.Қайыпбергеновтың өмири ҳәм дөретиўшилиги, қарақалпақ әдебиятында тутқан орны, прозасының идеялық көркемлик , жанрлық, формалық өзгешеликлери  кең түрде талқыланған.

Буннан басқа : А.Оңғарбаеваның «Жақсылардың жолын бергей», Т.Илясовтың «Балалықты аңсайман», А.Алламбергеновтың  «Кекселердиң физикалық белсендилигин, саламатлығын сақлаў ҳәм беккемлеў ушын саламат турмыс тәризин жаратыў», Қарақалпақстан тарийхы 10, А.Ш.Даўжановтың «Математикалық анализден лекциялар курсы», «Ҳәзирги түркмен әдебий тили» ҳәм тағы басқа әдебиятларға түсиник берип өтти.

Комментарий жазыўшы:

Комментарий (0)