Январь-2019

Китапханамызға келген жаңа әдебиятлар. Январь-2019.

 
 

74.200.55

Г 14

Газиев Н.Р.

Спорт машғулотининг назарий асослари [Матн]: Ўқув қўлланма/ Н.Р. Газиев; Тақризчилар: Т.С. Усмонҳужаев, Ф.А. Керимов. - Тошкент: LMIY-TEXNIKA AXBOROTI, 2016. - 212 б. - ISBN 978-9943-4700-0-2: 8000 сўм

 

Ўқув қўлланма "Спорт машғулотининг назарий асослари" фани буйича ўқув-машқ ишларини ташкил этиш, соҳадаги илмий-услубий билимлар тизимини магистрларга сингдиришга қаратилган. Бу фан педагогика, психология, анатомия,физиология, биомеханика фанлари билан боғлиқ бўлиб, спорт турларини ўқитиш услубияти,шунингдек мураббийлик амалиёти билан чамбарчас боғлиқдир.  

 

5 Хит

З-60

Зи Менг

Донишмадлик сабоғи [Матн]: суҳбатлар, мунозаралар, ҳикматлар/ Менг Зи; Таржимон И. Қосимов, Тақризчилар Б. Назаров, ЖЮАН Жанг Хонг , Ш. Ҳакимова, Н. Юнусова. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. - 192 б. - ISBN 978-9943-27-546-1: 11000 сўм

Мазкур таржима асари сизни Хитой мутафаккирларидан бири Мэнг-зининг шонли ҳаёти ва ижоди билан илк бора таништиради. Униинг одам ва олам ҳақидаги ҳар қандай жимжимадорликлардан ҳоли халқчил, пурмаъно ҳикматлари, фавқулотда теран мушоҳадалари ҳаётий ҳамда ҳақийқийлиги билан кишини мулоҳоза юритишга чорлайди.

53.6

М 88

МРТ, ЭПР, ЯМР спектрометрия учун диагностикасбоблар [Матн]: укув- услубий кулланма/ Бозоров , Х.С. Далиев, С.Р. Полвонов, М.Л. Кенжаев./Тақризчилар: Ш. А. Боймурадов, З. Канаков. - Ташкент: Ядро Физикаси Институти, 2017. - 40 б: ил. - 5100 сум

 

 

 

Ушбу қўлланмада маъруза ва амалий машғулотни ўтишнинг технологик харитаси, интерфаол усуллар асосида дарсни самарали ташкил қилиш, талабалар билимини мустаҳқамлаш учун савол-жавоблар берилган.  

 

5Ўзб

Н 55

Ниёз А.

Тақдир қўнғироғи:[ Матн]: Қисса/ А. Ниёз. - Тoшкент: Fафур Fулом номидаги нашриёт - матбаа ижодий уйи, 2017. - 216 б. - ISBN 978 - 9943 - 4911 - 2 -0: 19000 сўм.

 

Ушбу қиссада бир инсоннинг руҳий қийноклари, кувончу изтироблари қизиқарли воқеалар воситасида қаламга олинган. Асар ҳаётий лавҳаларга бой. Китоб ана шу жиҳатлари билан ўқувчилар эътиборини қозонади, деган умиддамиз.

 

66.4

Т 88

Турдиева Д.

Адашган "нозик хилқат" [Матн]/ Д. Турдиева. - Тошкент: Мовароуннаҳр, 2016. - 96 б. - ISBN 978-9943-12-383-0: 8000 сўм

 

Рисолада ислом динида аёлга муносабат, унинг жамиятдаги мавқеи, аёлларга хос психологик хусусиятлар, ўзини портлатиш орқали қурбон қилувчи аёллар тури, "шаҳид" ликка замин яратувчи сабаб ва омиллар, ҳозирги кунда ғаразли мақсадларни амалга оширишда аёллардан қурол сифатида фойдаланаётган миссионер ва экстремистик гуруҳ вакиллари томонидан қўлланиладиган услуб ва воситалар ҳусусида сўз юритилади.

 

67.404

Ф 98

Фуқаролик ҳуқуқининг долзарб муаммолари [Матн]: Тошкент давлат юридик университети илмий мақолалари тўплами/ Тақризчилар : Н.Ф. Имомов, О.Т. Хазратқулов. - Тошкент: Turon- Iqbol, 2017. - 340 б. - ISBN 978-9943-14-452-1: 15000 сўм

 

  Мазкур тўплам Тошкент давлат юридик университетининг профессор-ўқитувчилар, магистрантларни ҳамда бакалавриатларнинг фуқаролик ҳуқуқи муаммовий ва долзарб масалаларига бағишланган мақолалар ўз ифодасини топган. Тўплам профессор-ўқитувчилар, магистратура ва бакалавриат босқичларида таҳсил олаётган талабаларга мўлжалланган.

 

83.3(5Ўз)

Ў 82

Ўзлик файзи [Матн]: мақолалар тўплами/ Тўплаб, нашрга тайёрловчи: Т. Рўзибоев, Масъул муҳаррир: Х. Болтабоев. - Тошкент: MUMTOZ SO'Z, 2017. - 139 б. - ISBN 978-9943-4718-1-8: 9000 сўм

 

Ушбу мақолаларда шоирнинг мураббийлик фаолияти, у ташкил этган ва раҳбарлик қилаётган Жаҳон отин Увайсий номли адабий-ижодий тўгаракда иқтидорли ёшлар билан ишлаш жараёнида ҳиссаси ҳақидаги ўз ифодасини топган.

 

65.261.4

Ў 34

Ўзбекистонда аграр секторни суғирталаш масалалари [Матн]: Монография / Б.Р. Санакулова, Г.Т. Халиқулова, Д.Ш. Бабабекова, Б.Б. Очилов. - Toshkent : IQTISOD-MOLIYA, 2017. - 84 б. - ISBN 978-9943-13-673-3: 8000 сўм

 

 

Монографияда келтирилган маълумотлардан аграр сектор субъектлари фаолиятида юзага келадиган рискларни суғурталаш масалаларига бағишланган илимий тадқиқодларни амалга оширишда, мазкур соҳага таълуқли конунчиликни такомиллаштиришда, шунингдек. Суғурта иши йўналишида таълим олаётган талабалар, магистрантлар ва илмий изланувчилар соҳа буйича билимларини оширишда фойдаланишлари мумкин.

94.3

B 43

Bahor bulbullarining Chah-Chahi [Matn]/ nashrga tayyorlovchi H. Akbarov, Masul muharir A. Muhammad. - Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashiriyot-matbaa ijodiy uyi, 2016. - 100 b. - ISBN 978-9943-05-816-3: 8000 so'm

 

 

Ushbu kitobda yoah tarjimonlarning Johon adabiyotidan yangi tarjimalar berilgan. Tarjima bu san'at. Bugungi kunda o'zbek klassik va zamonaviy adabiyotidagi millatimiz ma'naviy qiyofasini ochib bera oladigan asarlarini chet tillaruga tarjima qilish borasida birmuncha ishlar amalga oshirilganligi, bevosita asliyotdan o’zbek tiliga o’girilgan adabiyot namunalari kiritilgan.

 

74.267.5

G 14

Gaziyev N.R.

Jismoniy tarbiyada pedagogik texnologiyalar [Matn]: o'quv qo'llanma/ N.R. Gaziev. - Toshkent: Ilimiy-texnika axboroti - press, 2016. - 140 b. - ISBN 978-9943-4699-9-0: 12000 so'm

 

O'quv qo'llanmada keltirilgan innovatsion loyihalar, interaktiv uslublar jismoniy tarbiya dars loyihalari Jismoniy tarbiya institutining va Pedagogika universitetlarining magistrlari uchun darslik sifatida berilgan.

 

22.632

I-14

Ibragimov A. A.

Fazoviy kimyo asoslari [Matn]: O'quv qo'llanma / A. A. Ibragimov, V.U. Xo'jayev, U.V. Umarxonova. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. - 120 b. - ISBN 978-9943-4720-6-8: 9500 so'm

 

Mazkur o'quv qo'llanmada kimyoviy birikmalarning fazoviy tuzilishini bilishning ahamiyati, asosiy tushunchalari va ularning tarifi keltirilgan. Konformatsiya, konfiguratsiya, asimmetriya , dissimmetriya, enantiomeriya, diastereometriya, ularni tasvirlash va aniqlash usullari bayon qilingan.

 

28

М 13

Mavlonov O.

Biologiya [Matn]: oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar uchun ma’lumotnoma/ O. Mavlonov, B. Akbarov; Taqrizchilar O' Pratov, SH. Qurbonov, N. Hakimov. - Тоshkent: O'zbekiston NMIU, 2016. - 392 b. - ISBN 978-9943-28-531-6 (muhova): 6000 so'm

 

 

 

Ushbu kitobda biologiyaning eng muhim mavzulari qisqa va tushinarli tilda bayon qilingan. Kitob oliy o'quv yurtlariga kiruvchi abituriyentlarga mo'ljallangan bo'lsada, undan biologiyaga qiziqqan barcha kitobxonlar ham foydalanishlari mumkin.

65.321.4

N 18

Nazirov A.X.

Fermer xo'jaligini tashkil etish, boshqarish va uning huquqiy asoslari [Matn]: kasb-hunar kollejlari ushun o'quv qo'llanma/ A.X. Nazirov, A.V. Vahobov; Taqrizchilar: X.D. Xo'jaqulov, I. Baqoyev. - Toshkent: ILM ZIYO, 2014. - 152 b. - ISBN 978-9943-16-181-8: 7000 so'm

 

 

 

 

O'quv qo'llanmada fermer va dehqon xo'jaliklarini tashkil qilish, boshqarish va ularda huquqiy munosabatlari shakillantirish, munosabatlarini rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgandagi qonunchilik hamda me'yoriy- huquqiy bazani mustahkamlash, ta’minot va xizmat ko'rsatish tashkilotlar bilan o'zaro munosabatlarni takomillashtirishni sodda yo'llari misollar bilan izohlab berilgan.

 

5O'zb

P 21

Pardaboyeva V.

Yurak yonsin [Matn]: she'rlar/ V.Pardaboyeva; Mas'ul muharrir: Iqbol Mirzo. –Toshkent: Chol’pan nomidagi NMIU, 2016. - 48 b. - ISBN 978-9943-05-811-8: 6000 so'm

 

 

Ushbu kitob O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan o'tkazilgan "Iste'dod maktabi" Respublika yosh ijodkorlari seminarida nashrga tavsiya qilinib,"Ijod" fondi tomonidan moliyalashtirilgan. Muallif ushbu she’rlar tuplamida Vatan, ona, sevgi, sog’inishlar haqida berilgan birinchi kitobi.

38.634

T 17

Tayyorlash, payvandlash va montaj ishlarining texnika va texnologiyasi [Matn]: o'quv qo'llanma/ T. Mamajanov, A. Atamov, E.S. Buriyev, S.R. Nurmanov. - Toshkent: Sano - standart , 2015. - 224 b. - ISBN 978-9943-348-91-2: 6000 so'm

 

 

 

O’quv qo’llanmada umumiy qurilish ishlariga kiradigan tuproq,g’isht terish, beton ishlari, qurilish konstruksiyalarini montaj qilish kabi ishlarni bajarish texnikasi bo’yicha qisqacha ma’lumot berilib, asosiy e’tibor injenerlik tarmoqlariga oid bo’lgan maxsus tayyorlash, payvandlash va montaj ishlarining texnika va texnologiyasi ko’rib chiqilgan.

 

33.362

F 25

Farmanov Sh.B.

Gazni yer ostida saqlash [Matn]: ''5312000- Neft-gazni qayta ishlash sanoati obyektlarini loyihalashtirish, qurish va ulardan foydalanish'' bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik/ Sh.B. Farmanov; taqrizchilar: X.F. Maxmudov, N.S. Amirqulov. - Toshkent: Sano - standart, 2015. - 160 b. - ISBN 978-9943-348-90-5: 8000 so'm

 

Tabiiy gazning tarkibi, fizik va termodinamik xossalari hamda gaz iste'moli notekisliklari va ularni me'yorlash to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Yer osti gaz omborlarining geografik joylashuvi va sharoitlari, ularni barpo etish va ishlatishda texnologik loyihalash va ruxsat etilgan maksimal bosim haqida ma'lumotlar keltirilgan.

 

33.131

Yu 31

Yuldashev T.R.

Qiya yo'naltirilgan va gorizontal quduqlarni burg'ilash [Matn]: O'quv qo'llanma/ T.R. Yuldashev; Taqrizchilar: A.M. Murtazaev, Z.U. Sunnatov. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2015. - 352 b. - ISBN 978-9943-990-58-6 (muqoba): 10000 so'm

 
Ushbu o'quv qo'llanmada qiya yo'naltirilgan quduqlarni profillari, burg'ilashni asoslash, egrilanishning sabaqlari, sun'iy og'dirish, burg'ilash rejimini asoslash, qiya quduqlarni mustahkamlash texnologiyasi va sementlash jarayonlarining ketma-ketligi, gorizontal, yon stvollarni ochish va radial burg'ilab mahsuldor qatlamlarni ochishdagi muommolar gorizontal va radial bug'ilash texnologiyasining istiqbollari to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan.

 

74.6

Q 88

Qosimova Z.

Ta'lim texnologiyalari [Matn]: O'quv qollanma/ Z. Qosimova; Mas'ul muharrir : B. Sayfullayev. - Toshkent: Tafakkur qonoti, 2014. - 208 b. - ISBN 978-9943-382-20-6: 6000 so'm

 
Qo’llanmada har bir mavzu bo'yicha talabani pedagogika faoliyatiga kasbiy jihatdan yo'naltirishiga qaratilgan o'quv materiallari, ma'ruza darslarining texnologiyalari, test savollari, mavzuni mustahkamlash ushun savol va topshiriqlar hamda adabiyotlar ro'yxati keltirilgan.

 

74.202.4

С 83

Стратегия формирования у обучаемых способностей самовыражения и самореализации [Текст]/ В.И. Андриянова, С.К. Каннамуратова, Р.М. Медетова, Е.А. Алагай; Рец. Ш.К. Мардонов, Х.И. Ибрагимов, Д.И. Рузиева. - Tашкент: Fan va texnoljgiya, 2014. - 204 с. - ISBN 978-9943-975-67--5: 8000 сўм

 

 

Монография выполнена в рамках республиканского проекта « Стратегия формирования способностей самовыражения и самореализации учащихся образовательной школы как базовых личностных качеств в современных условиях.». Для научных работников, преподавателей всех типов образовательных учреждений, работников органов народного образования, среднего специального и высшего образования, старших научных сотрудников-исследователей, магистрантов, студентов.

 

42.8

Ф 29

Фахриддинов М.

Особенности выращивания цитрусов в Узбекистане [Текст]: пособие для садоводов/ М. Фахриддинов; Рец. С. Салихов, З. Шакиров. - Tашкент: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2016. - 248 с. - ISBN 978-9943-07-419-4 (в пер.): 12500 сўм

 

Настоящее пособие, посвященное светлой памяти народного академика Зайниддина Фахриддинова - отца и первого учителя автора издания, станет настольной книгой как для профессионалов- цитрусоводов, так и для любителей - садоводов.