Февраль-2021

Китапханамызға келген жаңа әдебиятлар. февраль-2021

 
 

821.512.133-84

Ә-16

Әбдиев  Алланазар

            Сөз маржаны [ Текст]/ Алланазар Әбдиев. - Тошкент: Turon- Iqbol, 2020. - 110 б. - ISBN 978-9943-14-720-1: 15000  сўм

 

Топламға жазыўшының електен өткен ойлары, драбблери, дөретиўшилигине билдирген алымлардың  айырым пикирлери ҳәм ақыл-зәкаўатқа, тәлим-тәрбияғга толы пикирлери, кеўил ғәзийнелери, ақыл- нәсиятлары, яғный бир сөз бенен айтқанда, хасыл сөз-даналықлары топланған.

821.512.121-3

Д59

Дәўқараев, Нәзим

            Интернатта [Текст]: гүрриң = Мыңлардың бири . Повесть/ Нәжим Дәўқараев. - Билим: Нөкис , 2020. - 176 б. - ISBN 978-9943-4464-6-5: 21056,01 сўм

 

Бул еки шығаманы сол қарлығашларға тымсаллап,  "Қарақалпақ  прозасының қарлығашлары "деп аталған. Қарақалпақ  әдебиятында Нәжим Дәўқараевқа дейин гүрриң, Мырзағалий Дәуқараевқа дейин повесть жазылған.

821.512.121(081.2)

Е82

Есемуратова  Г.

            Таңламалы шығармалары [Текст]/ Г. Есемуратова  -  Нөкис: Билим, 2020. - 480 б. - ISBN 978-9943-4463-6-6 (муқаб): 61296 сўм

Бул топламынан орын алған ҳәр бир шығармасы өмир туўралы толғанысларынан, жүрек сезимлеринен туўылған. Тарийхты жанландырған дөретпелерин оқып, халқымыздың бийбаҳа миллий үрп-әдетлери менен танысамыз.

811.512.121.373.22(035)

И93

Искендерова, Елизавета

            Қарақалпақ тилиндеги нақыл-мақалларда зоонимлердиң  қолланылыўы [Текст]: оқыў  қолланба/ Елизавета Искендерова. -  Нөкис: Билим, 2020. - 40 б. - ISBN 978-9943-4465-7-1: 17392 сўм

Жәҳән тил билиминде зоонимлерди уйрениў тийкарында, оның  қурамындағы тил бирликлериниң  эвфемизмлик сыпатын уйрениў, лингвокультурологиялық аспектте басқа да тематикалық топарлардағы сөзлердиң этномәдений өзгешеликлерин салыстырыў, адамлардың тәбият, ҳайўанлар менен қатнасы арқалы жүзеге келген лексемаларды изертлеў актуаль мәселелерден бири болып саналады.

821.512.121-1

М68

Мәтякубова  Назийра

            Жанымдағы жақсылар [Текст]: Қосықлар/ Назийра Мәтякубова. - Тошкент: Oltin nashr, 2020. - 112 б. - ISBN 978-9943-6333-4-6: 10000 сўм

 

Бул топламдағы косықларда Ўатан, муҳаббат, адамгершилик пәзыйлетлери улығланып, поэзия ықласбентлерине көркемлилик пенен жеткерилип берилген. Өз Ўатанының гүллениўи,  ҳалқының  миймандослығы, тәбиятының  сулыў  көриниси, жаратыўшылығы шайыр кеўлинде меҳир, мақтаныш сезимлерин билдиреди.

82-83:394(512.121

О-74

Оразымбетов  Қуўанышбай

            Қарақалпақлар ҳаққында сөз [Текст]: Сәўбет/ Қуўанышбай Оразымбетов. – Нөкис: Билим, 2020. - 88 б. - ISBN 978-9943-4464-8-9: 19260 сўм

Бул роман эссеси кең  китап оқыўшылар жәмәәти арасында үлкен қызығыўшылық туўдырады. Филология илимлериниң докторы, профессор Қуўанышбай Оразымбетов китап авторы менен сәўбетлесип, китаптың  жазылыў тарийхы ҳәм көпшиликти қызықтырады.

821.512.121-32

Ө-90

Өтеўлиев  Өмирбай

            Қорқыт атаның желқобызы [Текст]: Гўрриң, қысса ҳәм қызықлы ўақыялар/ Өмирбай Өтеўлиев. -  No'kis: Qaraqalpaqstan , 2020. - 94  б. - ISBN 978-9943-6768-1-7: 15000 сўм

 

Бул китабы тематикалық  өзгешелиги менен ажыралып турады. Бунда үлкемиздиң тәбияты, өсимлик ҳәм ҳайўанатлар дүньялары, Арал машқалаларын шығармаларына  өзек етип, жанлы образлар арқалы жаратқан.

159.9(075)

П67

Пирниязова  Н.В.

            Шахс психологиясы [ Текст]: Әмелий сабақ ушын/ Н.В. Пирниязова, Н. Д. Сагиндикова. – Нөкис: Билим, 2020. - 82 б. - ISBN 978-9943-4464-7-2: 27565 сўм

 

 

Усы оқыў  қолланба жәрдеминде, әмелге асырылатуғын психология бойынша әмелий жумыслар, диагностикалық  өлшеўлерди орынлаўды ҳәм репродуктивлик, излениўшилик ҳәм дөретиўшилик сыпатындағы тапсырмаларды орынлаўды өз ишине алыўшы аудиториялық  ямаса аудиториядан тыс өз бетинше жумысларды  көрсетеди.

821.512.121-144

Р65

Реймов Кенесбай

            Ақ  мәрмер астындагы әрманлар [ Текст] = Aq marmer astindag'i a'rmanlar: Баллада/ Кеңесбай Реймов. -  Нөкис: Билим, 2020. - 48 б. - ISBN 978-9943-4462-3-6: 12000 сўм

 

Бул китабында  Аўғанстан топырағында қыршын қыйылған елимиздин наўқыран улларының естелигине арналған. Ҳәр бир китап окыўшысының  көзине жас уйириледи, кәлбинде урысқа деген жеккөриўшилик сезимли оятады. Әсиресе, аўған жеринде азаматлық парызын өтеп атырған әскер жигиттиң  тилинен жазылған IV бөлиминдеги ата-анасы менен ырзаласыў  жүрегин сызлайды

821.512.133-1

С20

Саъдулла  Ҳәким

            Дебдиў [ Текст]/ Ҳәким Саъдулла. -  Нөкис: Билим, 2020. - 77 б. - ISBN 978-9943-4462-8-1: 11000 сўм

 

Дебдиў  атлы қосықлар топламына Ўатан туйғысы, туўған жерге муҳаббат, өмир пасыллары, әдиллик заманға шукиршилик сезимлери бөленген қосықлары ҳәм "Журт уғланы" атлы қасыйдасы киргизилген.  Бул қасыйдасына тарийх ҳәм оның белгили тулғаларына болған халықтың  дәрт –тәшўишлери менен жанып жасаў, адамларды бүгинги өмиринен ыразы етиўден ийгиликли ислерге өмириниң  ҳәр бир демин  бағышланған.

821.512.133-21

У82

Усман  А.

            Таң атқан тәреплерде [Текст]: Таңламалы шығармалары/ А. Усман. – Нөкис: Билим, 2020. - 115 б. - ISBN 978-9943-4466-1-8: 17260 сўм

 

Шайырдың бул топламына " Таң атқан тәреплерде" драмасы, "Баҳшиёна " -ягный бақсы жолына жазылған дәстанлары ҳәм " Қоңырат  ҳаялларының қосықлары киргизилген.

821.111-31

Д76

Драйзер Теодор.

            Америка фожиаси [Матн]: роман. / Теодор. Драйзер; Русчадан тарж. Эркин Носиров. -  Тошкент:   O'qituvchi  нашриёт - матбаа ижодий уйи , 2018. - 544 б. - ISBN 978-9943-22-195-6 (муқов): 62480 сўм

 

 

 

Асарнинг бош каҳрамони Клайд Грифитс камбағал оилада туғилиб-ўсган йигит.Унинг бойлик орттириш йўлида қилган ножўя хатти-харакатлари, бу йулда ҳеч қандай кингир ишлардан қайтмаслиги ва уни шундай ишларни қилишга қўйиб бергеан табиати-юзсизлиги, шафқатсизлиги кабилар бир каҳрамон тимсоли орқали ўша давр Америка муҳити ҳақида ўқувчида язлит тасаввур пайдо қилади.

821.512.133-31

Х-87

Худойшукур  Зокир

            Тузоқ [Матн]: қиссалар ва ҳикоялар/ Зокир Худойшукур. - Тошкент: Чўлпон номидаги НМИУ, 2019. - 240 б. - ISBN 978-9943-5383-5-1: 9565 сўм

 

 

Истиқлол йилларида бой тарихимиз, миллий урф-одатларимиз ҳамда қадриятларимизни ўрганиш ва ўларни келгуси авлодларга бор буйи билан етказиш ҳаракатлари бошланди. Ўтган даврда бу боради муайян ютуқлар қўлга киритилди. Ушбу қиссалари  ҳамда Кайвони момом чўпчаклари  туркуминдаги ва бошка ҳиқоялар ёзилган.

821.134.3(81)-3

П25

Пауло, Коэльо

  Иблис ва Прим хоним [Матн]: асар/ Коэльо Пауло; Русчадан тарж.: Улуғбек Долиев. - Toshkent: Yangi kitob, 2020. - 176 б. - ISBN 978-9943-6327-0-7: 13200

сўм

Мазкур асарда инсон руҳиятининг эврилишлари маҳорат билан очиб берилган. Унда бетакрор тақдир эгаларининг қисматини тасвирлаш асносида ёвузлик ва эзгулик, нафс ва сабр, нафрат ва муҳаббат, иймон ва гуноҳ сингари умуминсоний мавзулар тўгрисида баҳс кетади.

821.111(73).31

П97

Пьюзо  Марио

            Чўқинтирган ота ёки мафия сардори [Матн]: роман/ Марио Пьюзо; Рус тилиданм тарж.: Т. Адашбоев,  М. Уринбоев. - Toshkent: Yangi kitob, 2020. - 528 б. - ISBN 978-9943-6328-2-0 (муков): 33440 сўм

Америкалик машҳур адиб Марио Пьюзонинг " Чўқинтирган ота" ёки мафия сардори" романи сиёсий асарларнинг классик намунаси сифатида маълум ва машҳур. Бу китобида америкалык ҳамда сицилиялик мафиячиларнинг кирдикорларини., уларнинг сиёсий арбоблар , қонун ҳимоячилари билан алоқаларини тўла-тўкис очиб берган.

821.512.133-32

Н79

Норқобилов  Н.

            Четдаги одам [Матн ]: Ҳикоялар/ Н. Норқобилов. - Тошкент: Чулпон номидаги НМИУ, 2019. - 184 б. - ISBN 978-9943-05-862-0: 7826 сўм

Ушбу китобдан ўрин олган ҳикояларида Н. Норқобилов инсоннинг ички кечинмалари, туйғуларини шундай ранг-баранг буёқлар билан очиб борганки,ўт-ўланлар,  ҳайвонлар ҳатто гармсел шамоллар билан сизни ошно қилиб қўядики мириқиб ўқиш ва завқ олишдан бошқа "чорангиз" қолмайди.

633.8(575.1)(031)

У43

  Ўзбекистонда ўсадиган шифобахш ўсимликларнинг этимологик замонавий энциклопедияси [ Матн]/ А. Усманходжаев, Э. Баситханова, Ў. Пратов., А. Джаббаров. - Тошкент:       Янgi asr avlodi , 2018. - 544 б. - ISBN 978-9943-20-466-9 (муков): 91200 сўм

 

 

 
Мазкур  энциклопедиянинг 1 - томида Ўзбекистонда  ўсадиган 350 дан зиёд шифобахш ўсимликларнинг илмий ва маҳаллий номлари ҳамда этимологияси алфавит буйича жойлаштирилган.  Уларнинг ботаник таърифи,  географик тарқалиши,  улардан олинган доривор воситаларнинг номлари ва кимёвий таркиби  ҳам келтирилган. Энциклопедия кундалик шифобахш ўсимликлар билан шуғулланадиган  мутахассислар ва  шифокорлар ҳмда  талабалар учун мўлжалланган.

821.161.1-311.6

К17

Калашников И.

            Шафқатсиз аср  [Матн]: тарихий роман.  1жилд. Қувгиндилар/ И. Калашников; Таржимон  М. Йўлдошев. - Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси., 2018. - 384 б. - ISBN 978-9943-07-664-0 (мухов): 26956 сўм

Дунёни титратган жаҳонгирлар ичида Чингизхон аталмиш саркарда асрлардан буён кишиларнинг тилидан тилига ҳикоя ва ривоятлардан, афсоналардан кўчиб келади. Чингизхон ҳаётига бағишланган асарлар талайгина, шундай бўлса-да ушбу асар тарихийлик ва бадиийликни мужассамлаштиргани билан қимматлидир

004.658(075)

A89

Atadjanov  H.L.

            Berilgenler bazasin basqariw sistemalari [Tekst]: oqiw qollanba/ H.L. Atadjanov, R. Mustafaeva, G.X. Utepbergenova. - No'kis: Bilim, 2020. - 140 b. - ISBN 978-9943-4464-2-7: 46380 su'm

 

Berilgen bazasin basqariw sistemalarinin' du'zilisi ha'm olardin' klassifikasiyasi berilgen Microsoft Access 2010 ja'rdeminde berilgenler bazasin o'z ara baylanisqan kestelerin, formalarin, esabatlarin ha'm sorawlarin jaratiw usillari ko'rip shig'ilg'an

98.21(470.345)

V21

Vangeliy, Spiridon

            Gugutsening sarg'uzashtlari [Matn]/ Spiridon Vangeliy; Rushadan tarjimasi; Nazira Mirzayeva. - Toshkent: Cho'lpon, 2019. - 160 b. - ISBN 978-9943-05-768-5 (muxova): 13043 su'm

Bu asarini o'qib, Gugutseng sarguzashtlari bilan tanishasiz. Asar qahramoni bilan birga sayohat qilib, turli voqealarning guvohi bo'lasiz. Asar qahramoni bilan birga sayohat qilib, turli voqealarning guvohi bo'lasiz.